Ook u kunt kinderen laten meedoen. Donaties zijn van harte welkom.

Neem contact op met Henk Groothuis mail naar bestuur@leergelddeventer.nl. Direct geld overmaken kan natuurlijk ook. Ons banknummer is NL03ABNA0611175584 .

Donaties aan Stichting Leergeld Deventer zijn fiscaal aftrekbaar. Onze stichting beschikt over de ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

Hieronder treft u de informatie aan zoals voorgeschreven voor ANBI-instellingen.

Gegevens voor ANBI.

De naam van de instelling
Stichting Leergeld Deventer
Stichting Fondsenwerving ter bekostiging van opleiding en ontplooiing van leerplichtige kinderen

Het RSIN/fiscaal nummer
812719281

De contactgegevens
Postbus 295
7400 AG DEVENTER
0570 672599
info@leergelddeventer.nl

De doelstelling

Stichting Leergeld Deventer heeft ten doel het verlenen van materiële hulp aan kinderen in de leeftijd van vier tot achttien jaar en woonachtig in de gemeente Deventer, die bij hun scholing en ontplooiing tekort komen, doordat het gezin waartoe zij behoren onvoldoende financiële bestedingsruimte heeft en waarvoor de mogelijkheden van een voorliggende (wettelijke) voorziening ofwel uitgeput zijn, dan wel niet toereikend zijn en/of nog niet ter beschikking staan. Een specifieke doelgroep zijn kinderen van rechtmatig in Nederland verblijvende asielzoekers/vluchtelingen.

Schoolgaande kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kunnen niet of te weinig aan binnen- en buitenschoolse activiteiten meedoen. Het mee kunnen doen aan excursies, schoolkampen, sportclubs, dans- of muziekles, het beschikken over een computer en toegang tot internet is in onze samenleving geen luxe. Het vergroot de horizon van kinderen en bevordert de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Als kinderen dit niet leren, komen zij niet alleen ernstig tekort, ook de maatschappij zal daar ‘leergeld’ voor moeten betalen. Armoede kan soms generaties lang een stempel op gezinnen drukken, een neerwaartse spiraal waar moeilijk aan te ontsnappen is.

Leergeld maakt het mogelijk dat ook kinderen uit arme gezinnen mee kunnen doen aan sociale activiteiten, die wij voor alle kinderen normaal en voor hun ontwikkeling heel waardevol vinden. Zo kan een kind zelfvertrouwen krijgen en zich ontwikkelen tot een volwaardige deelnemer aan de samenleving.

Leergeld tracht haar doel te bereiken door gelden te werven bij overheden, fondsen, het bedrijfsleven en particulieren ten behoeve van bedoelde donaties.

Leergeld wil tevens een signaalfunctie vervullen om overheid en samenleving te wijzen op de problematiek die bestaat bij gezinnen met kinderen die leerplichtig zijn en op de gevolgen die financiële belemmeringen in de opleiding en de ontplooiing van deze kinderen hebben voor hun toekomstmogelijkheden. Leergeld participeert in diverse overleggen met betrekking tot bestrijding van armoede in Deventer.

Het gaat hierbij om het signaleren van knelpunten in de lokale en/of landelijke sociale wetgeving. Via het registreren van gegevens over de aanvraag kan aan de lokale overheid worden aangegeven waar de problemen liggen, de wijkgebondenheid alsmede het soort inkomen dat wordt genoten. Dit komt aan de orde in het tweemaal per jaar te houden gesprek met de verantwoordelijke wethouder. Via het geaggregeerd aanleveren van gegevens door de lokale Stichtingen Leergeld aan Leergeld Nederland kan een gezamenlijk beeld worden beschreven van deze problemen in Nederland, waarmee dan de landelijke overheid kan worden benaderd.


Het beleidsplan

Stichting Leergeld Deventer is lid van de landelijke Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland. Er zijn verspreid over het land 68 lokale stichtingen. Deze Vereniging verkeert nog steeds in een transitiefase. De bedoeling is te komen tot een kleine maar slagvaardige organisatie, die Leergeld landelijk op de kaart wil gaan zetten. Leergeld Deventer is via bestuursleden nauw betrokken bij deze ontwikkeling. 

Stichting Leergeld Deventer heeft zich verbonden om de vanuit Leergeld Nederland ontwikkelde Leergeldformule te hanteren. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat er gewerkt wordt met vrijwilligers, die voor het merendeel zelf leven van een inkomen rondom het sociaal minimum. Zij hebben gelijke ervaringen als de doelgroep en winnen gemakkelijk het vertrouwen.

In principe worden aanvragers thuis bezocht door deze vrijwilligers. Naast het bespreken van mogelijke aanvragen, wordt een aanvrager gewezen op andere bestaande voorzieningen.

De vrijwilligers worden voor hun werkzaamheden intern geschoold. De meeste vrijwilligers zijn aangewezen op een uitkering. Het werken bij de Stichting bevordert het gevoel deel uit te maken van de maatschappij en versterkt het zelfvertrouwen. Voor sommigen vergemakkelijkt dit de stap naar de arbeidsmarkt. Door de opgedane werkervaring worden zij ook een aantrekkelijker potentieel voor die arbeidsmarkt. Sinds de start van Leergeld Deventer vinden ieder jaar enkele vrijwilligers een betaalde baan.

Zie compleet Beleidsplan Stichting   Leergeld Deventer: Beleidsplan Stichting Leergeld Deventer


Personele invulling

Om de taken goed te kunnen uitvoeren, heeft Stichting Leergeld Deventer gekozen voor het volgende organisatiemodel: bestuur – coördinator – vrijwilligers. Het

bestuur bepaalt in samenspraak met de coördinator de beleidslijnen, de coördinator voert deze uit en regelt de dagelijkse gang van zaken en de vrijwilligers ondersteunen de coördinator. Door personele wisselingen zijn in 2012 de taken van de coördinator beperkt tot de interne organisatie en zijn de overige taken overgenomen door een bestuurslid.

De coördinatorfunctie wordt vervuld door mevr Angelique Drachman. Vrijwilligers zijn geworven via Sallcon, reïntegratiebureaus, eigen netwerken, free publicity in kranten en huis-aan-huisbladen en op radio en tv. Bij het succesvol afronden van de verplichte opleiding ontvangen de vrijwilligers een certificaat en wordt een vrijwilligerscontract gesloten. De voornaamste taak van de meeste vrijwilligers is het bezoeken van aanvragers. Daarnaast verrichten enkele vrijwilligers werkzaamheden op het kantoor. Stichting Leergeld Deventer heeft het ontwikkelde vrijwilligersbeleid op schrift gesteld en dit wordt periodiek getoetst.

Gezien de doorstroming van de vrijwilligers, vergt werving en opleiding voortdurende aandacht. In 2012 zijn zo’n 13 vrijwilligers ingezet. Een deel daarvan werkt via Leerwerkbanen. Dit zijn banen met behoud van uitkering voor 20 uren per week, in principe voor een jaar. Voor Leergeld is dit gezien de omvang en mogelijke duur van de inzet een zeer welkome aanvulling op het vrijwilligersbestand.

Het bestuur vergadert eenmaal per 6 weken, de coördinator neemt deel aan deze vergadering.  Indien nodig wordt ad hoc een DB-overleg ingelast of vindt bilateraal overleg plaats.

 

Tweemaal per jaar wordt een gezamenlijke bijeenkomst van het bestuur met de coördinator en de vrijwilligers gehouden.

 

Werkwijze Stichting Leergeld Deventer

Aanmeldingen voor een aanvraag kunnen worden gedaan door middel van een aan de informatiefolder aangebrachte antwoordkaart, per telefoon, per e-mail en via de website. Een vrijwilliger gaat op huisbezoek om de aanvraag op te nemen, waarbij tevens nagegaan wordt of de aanvrager op de hoogte is van andere voorzieningen. De vrijwilliger maakt een verslag van het gesprek en kan daarin desgewenst een positieve of negatieve aanbeveling doen. De aanvraag wordt vervolgens bekeken door de coördinator en zonodig besproken in de donatiecommissie, die bestaat uit de coördinator en een (wisselend) bestuurslid. Het werkproces is inmiddels zo gestructureerd geraakt dat de donatiecommissie min of meer slapend is.

De aanvrager wordt van een toekenning op de hoogte gesteld door middel van de Leergeldcheque. In geval van een afwijzing worden de mensen gebeld. De aanvrager gaat met de Leergeldcheque zelf naar de sportclub, school, winkel e.d. waarmee Stichting Leergeld Deventer afspraken heeft gemaakt. De andere partij stuurt de Leergeldcheque voorzien van handtekening, bankrekeningnummer en andere relevante gegevens retour aan de stichting, die voor betaling zorgt. Het voordeel is dat van de aanvrager alleen maar inkomensgegevens ontvangen hoeven te worden en dat de overige gegevens van de andere partij komen. Bovendien gaat de aanvrager zelf met de Leergeldcheque naar de club of organisatie, waarmede de eerste concrete stap voor deelname aan een activiteit is gezet. Dit bevordert de motivatie voor daadwerkelijke deelname. De bijdrage wordt niet aan aanvragers betaald, maar rechtstreeks aan de club e.d., dit om te waarborgen dat de bijdrage aan het kind ten goede komt. Alleen de vergoeding voor de internetkosten wordt aan de aanvragers zelf overgemaakt. Rechtstreekse betaling aan de provider levert teveel problemen op.

Alle geldende voorwaarden zijn bij deelnemende partijen bekend, maar staan ook op de achterzijde van de cheque. Met de ondertekening van de cheque verklaren partijen zich met de voorwaarden akkoord.

De Leergeldcheque heeft een in tijd beperkte geldigheidsduur. Enerzijds om aanvragers te stimuleren snel verdere actie te ondernemen en anderzijds om zicht te houden op de openstaande financiële verplichtingen. De duur is afhankelijk van het doel waarvoor de bijdrage wordt gevraagd en staat op de cheque vermeld. Na deze periode ingestuurde cheques worden niet meer gehonoreerd. In voorkomende gevallen is het wel mogelijk een nieuwe aanvraag te doen voor een duplicaat.

Voor herhalingsaanvragen voor hetzelfde kind en dezelfde activiteit wordt geen nieuw huisbezoek te gepland. Deze aanvragen worden administratief afgedaan. Aanvragers krijgen tijdig een formulier hiervoor toegestuurd en hoeven daarbij alleen gegevens over het inkomen te sluiten. Dit systeem werkt goed. Er wordt veel gebruik van gemaakt en het levert de stichting een behoorlijke tijdsbesparing op. Voor veel kinderen worden ook meerdere  bijdragen betaald, bijv. voor schoolkosten en sport. In deze gevallen wordt bij een nieuwe aanvraag binnen één jaar geen nieuw inkomensbewijs gevraagd.

Steekproefsgewijs wordt om de twee jaar nagegaan of kinderen daadwerkelijk hebben deelgenomen aan de gevraagde activiteit. Tot heden is steeds gebleken dat de deelname van de door Leergeld gesponsorde kinderen even frequent is als van  kinderen wier ouders zelf de contributie betalen.

Voorts wordt door de clubs overeenkomstig de geldende voorwaarden van de Leergeldcheque gemeld wanneer een kind niet of slechts kortstondig deelneemt. De desbetreffende bijdrage wordt dan geheel of gedeeltelijk teruggestort.

De stichting beschikt over een website: www.leergelddeventer.nl, welke ook te bereiken is via de website van de landelijke Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland.

In 2012 is de stichting weer veelvuldig in de publiciteit geweest, zowel in de krant als op de lokale radio en tv en zijn op brede schaal flyers verspreid bij scholen, sportclubs, buurthuizen, gezondheidscentra e.d. Bovendien heeft er in de classic car rally-krant van de Rotary een hele pagina over Leergeld gestaan. Persoonlijke contacten met het relevante maatschappelijke veld zijn voortgezet. Diverse sportclubs hebben in hun clubblad en/of website een verwijzing naar Leergeld opgenomen. De samenwerking met Rechtop, een vergelijkbaar project voor volwassenen, verloopt goed. Rechtop brengt de mogelijkheden van Stichting Leergeld onder de aandacht van de doelgroep, onder meer in persoonlijke contacten maar ook door het opnemen van de informatie van Stichting Leergeld in Meedoen Magazine. Leergeld is vermeld in een door gemeente uitgegeven boekje voor de mensen met een laag inkomen.

Voor de continuïteit van de organisatie en als aanvulling op de subsidie van de gemeente blijft sponsoring noodzakelijk. De gemeente heeft ook als subsidievoorwaarde gesteld, dat de stichting zich dient in te spannen om structurele medefinanciering vanuit het Deventer bedrijfsleven te verkrijgen.

Bovendien is de stichting van mening dat de verantwoordelijkheid voor de jeugd voor eenieder geldt. Niet alleen de ouders, school en overheid, maar ook het bedrijfsleven is verantwoordelijk voor het verbeteren van kansen van jongeren en heeft daar ook belang bij. De jeugd van nu is het personeel van morgen. Het is van groot belang dat de bekendheid van de stichting bij het bedrijfsleven toeneemt en dientengevolge ook het aantal bijdragen van die zijde. De stichting blijft zich dan ook inzetten voor het verwerven van – bij voorkeur – structurele fondsen.


De namen van de bestuurders

  • G. Hiemstra, voorzitter
  • A. Legerman, penningmeester
  • H. Nutbey, secretaris
  • H. Groothuis
  • W. Tutupoly
  • M. Kok


Het beloningsbeleid

De coördinator heeft een arbeidsovereenkomst conform de CAO Welzijn. Alle andere personen die hun steentje bijdrage doen dat als vrijwilliger..


Een verslag van de uitgeoefende activiteiten

zie ons jaarverslag